Sex strömmar (andliga traditioner) – introduktion

Detta är en introduktion till en serie artiklar som utgår från Richard Fosters bok Strömmar av levande vatten – sex andliga traditioner att ösa ur . Syftet är att ge en personlig introduktion till dessa andliga traditioner.

I en ganska osannolik händelse i Johannes 4 möter vi Jesus när han är ensam med en kvinna från Samarien. En situation som en rättrogen jude aldrig skulle nedlåta sig till att hamna i. I samtalet säger Jesus till henne:

Om du visste vad Gud har att ge…

Han berättar för henne att han kan ge ”levande vatten” som släcker hennes törst. Ett vatten som släcker all törst. Det kan till och med bli en källa som flödar inifrån.

Genom kyrkans historia har denna källa flödat rikt. Man kan säga att den strömmat, och även delat upp sig i lite olika strömmar efter hand. Dessa strömmar har kommit att karaktäriseras av olika betoningar i det andliga livet utifrån det Jesus gjorde och sade.

Richard Foster har gjort en djupdykning i detta och mejslat fram sex strömmar, med olika kännetecken. Han skildrar dom i boken Strömmar av levande vatten – sex andliga traditioner att ösa ur. För mig har detta blivit ett sätt att försöka vidga mitt perspektiv och upptäcka något av det som ligger i Jesus ord:

Om du visste vad Gud har att ge…

I några artiklar närmar vi oss dessa strömmar. Det handlar inte om att försöka sammanfatta boken. Men den ligger som bakgrund till det jag skriver. Syftet är att inspirera till att lyssna på andra traditioner och att upptäcka bredden av dem. Detta är en introduktion, sen följer de olika strömmarna efter hand.

Richard Foster hämtar exempel ur kyrkohistorien. Lyfter fram personer som representerar de olika traditionerna. Men framför allt argumenterar han för att man kan se alla dessa kännetecken hos Jesus själv. Poängen är att visa att dessa strömmar har sin grund i Jesus egen person och i hans liv så som det skildras i evangelierna.

Resultatet blir ett försök att väcka en insikt om risken att vi kan fastna i en viss tradition. Vi kan bli blinda för att andra lever ett kristet liv som vi möjligen tycker är ”lite tokigt” eller åtminstone annorlunda. Han vill öppna våra ögon för rikedomen i de andra traditionerna.

Egna erfarenheter av traditioner

Jag är pensionär och växte upp i det man brukar kalla väckelsebygd på gränsen mellan Småland och Västergötland . Ett exempel från den tiden. Min morfar och katoliker – det var något totalt inkompatibelt. Om han hade vetat att jag varit på en retreat hos katoliker, då skulle han nog ruskat förbryllat på huvudet. Och vad han tänkt… det kan jag bara gissa.

Faktum är att jag som baptist tänkte mer på mitt dop under denna vecka hos katolikerna än jag gjort under många år i min församling. Det kan verka som en paradox, men det kanske vi kan återkomma till.

I min hemby där Missionskyrkan och Svenska kyrkan låg några hundra meter ifrån varandra såg du knappt aldrig någon från Missionskyrkan gå till Svenska kyrkan eller tvärt om. Möjligen var missionsauktionen i Missionskyrkan ett undantag. Det var ett tillfälle för ”samhället”.

Jag har även varit medlem i en församling där jag hörde att prästen i Svenska kyrkan på orten konstaterade att Missionskyrkan var villolärare. En person som var medlem i missionsförsamlingen fick inte ett jobb i svenska kyrkans förskola p.g.a. att hon var medlem i missionsförsamlingen. Men det hör till svunna tider, och är ett exempel på avarter.

Vidgade perspektiv

Anledningen till att lyfta fram denna bok och tankarna hos Richard Foster är att öppna möjlighet att vidga våra perspektiv. Att upptäcka lite mer av andra kristna traditioner. Att se olika sätt som Jesus uttryckte sin fromhet på. Att väcka nyfikenhet på möjligheten att undersöka andra fokus för hur kristen tro tar sig uttryck. Att se spännvidden i det kristna livet. Att se att dessa strömmar är något som kännetecknat den kristna historien – och Jesus själv.

Vi kommer att se exempel på hur det sett ut bakåt i historien. Jag kommer att varva med egna perspektiv. Det ska inte bli en ”bokrecension”. Men jag rekommenderar starkt att du läser boken. (Den kan gå att hitta på Bokbörsen, annars går den att få tag i på engelska.)

Vilka är då strömmarna? Så här benämns de i den svenska översättningen av boken.

  1. Den kontemplativa traditionen
  2. Helgelsetraditionen
  3. Den karismatiska traditionen
  4. Den sociala rättvisetraditionen
  5. Den evangelikala traditionen
  6. Den sakramentala traditionen

Richard exemplifierar varje ström med en översiktsbild i kyrkohistorien och viktiga personer i varje ström. Jag tänker ta med dem. Vi avslutar denna inledning med den bild han ger som översikt över hela kyrkohistorien.

Om Richard Foster